ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

3 Temmuz 2022 - 14:43

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

13 Ekim 2017 - 7:00

176 görüntüleme

 

YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ANA DAĞITIM,DAĞITIM VE TALİ PANOLARIN KAÇAK AKIM VE TROİDAL RÖLELERİN MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Ana dağıtım,dağıtım ve tali panoların kaçak akım ve troidal rölelerin montajı ve devreye alınması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                         : 2017/511609

1-İdarenin

 1. Adresi : Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No:61 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
 2. Telefon ve faks numarası : 3542176001 – 3542176021
 3. Elektronik Posta Adresi : kilic@esk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü ana dağıtım,dağıtım ve tali panoların kaçak akım ve troidal

rölelerin montajı ve devreye alınması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Yerleşkesi
 2. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Mehmet Hulusi Efendi Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No:61/D Merkez/YOZGAT
 2. b) Tarihi ve saati : 10.2017 – 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

D-Elektrik İşleri IV. Grup (Topraklama ve Koruma Sistemleri)

 

 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği/ Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Muhasebe Şefliği adresinden satın alınabilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.