TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

6 Mayıs 2021 - 18:26

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ
Son Güncelleme :

08 Ağustos 2017 - 7:00

52 görüntüleme

H.645 REFERANSLI (~43 KM) 154 kV 1272 MCM İLETKENLİ ÇEKEREK HAVZA – SORGUN EİH’NİN TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ

H.645 Referanslı (~43 km) 154 kV 1272 MCM İletkenli Çekerek Havza – Sorgun EİH’nin Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/386299

 

1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038830 – 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi : guven.bilgen@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : H.645 Referanslı (~43 km) 154 kV 1272 MCM İletkenli Çekerek Havza – Sorgun EİH’nin Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : YOZGAT
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.09.2017 – 15:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya İnşaat bölümleridir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında, en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

 FPist = (TFmin / TFist) X 50

formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden en düşük teklif fiyatını, TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

 1. İş kalemleri fiyat performans değerlendirme puanı (İKFPDP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan iş kalemleri fiyat performans değerlendirme puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş grubu için isteklinin teklif tutarının, isteklinin toplam teklif tutarına olan oranı (K) hesaplanacak ve bu oranın tablodaki alt ve üst sınır değerler aralığında olması durumunda karşısındaki puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

İş kalemleri fiyat performans değerlendirme puanlaması için örnek:

Galvanizli Demir Direk iş kalemi teklif tutarının, toplam teklif tutarına oranı (K) sınırları:

40 ≤ K ≤ 50,

İsteklinin galvanizli demir direk iş kalemi için teklif ettiği tutarı: 10.000.000 TL,

İsteklinin toplam teklif tutarı: 25.000.000 TL olsun,

K (% oran) = (İş kalemi teklif tutarı / Toplam teklif tutarı) X 100

   = (10.000.000 / 25.000.000) X 100 = % 40

Yukarıdaki örneğe göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği tutarın, toplam teklif tutarına oranı % 40 – % 50 arasında olduğu için karşısındaki puanı alacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA TABLOSU

Grup No İş Kalemi No ve Adı İsteklinin iş kalemi  teklif tutarının, toplam teklif tutarına oranı (K) sınırları (%) İş kalemleri fiyat performans değerlendirme puanı (İKFPDP)
1 1) Galvanizli Demir Direk 35 ≤ K ≤ 45 8
2 2) Faz İletkeni Temini ve Tel Çekimi 42 ≤ K ≤ 52 8
3 3) 477 MCM Tek Gergi Takımı

4) 1272 MCM Çift Gergi Takımı

5) 1272 MCM Tek Askı Takımı

6) 1272 MCM Çift Askı Takımı

2 ≤ K ≤ 5 8
4 7) OPGW Temini ve Tel Çekimi

8) OPGW Askı ve Özel Askı Takımı

9) OPGW Gergi Takımı

10) OPGW Ek Kutusu

11) 70 mm2 Çelik Koruma Teli Temini ve Tel Çekimi

12) 70 mm2 Askı Takımı

13) 70 mm2 Gergi Takımı

14) Hava İkaz Küresi

10 ≤ K ≤ 15 8
5 15) Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması

16) PA Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli

17) PB Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli

18) PC Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli

1 ≤ K ≤ 2,5 9
6 19) PD Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli

20) PE Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli

1 ≤ K ≤ 1,5 9
 1. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat puanı ile İş kalemleri fiyat performans değerlendirme puanlarının toplamıdır.

TP= FP + İKFPDP 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek isteklinin teklifidir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15035/A Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazetenin “İlanlar” bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.