""

ELEKTRİK ENERJİSİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK « Yeniufuk Gazetesi

22 Şubat 2024 - 01:28

ELEKTRİK ENERJİSİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ELEKTRİK ENERJİSİ YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Son Güncelleme :

04 Kasım 2016 - 7:00

ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/461762

 

1-İdarenin
a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542175070 – 3542120137
c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRİK ENERJİSİ 210.000 KWH
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI YAPILACAK TÜKETİM NOKTALARININ TOPLAM ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ ÇİZELGESİ Sıra No Abone No Abone Adı 2017 İhtiyacı 1 10000003800 İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası 180.000 kWh 2 00000112640 İl Ambulans Servisi Başhekimliği(K. Komuta Kontrol Merkezi ) 6.000 kWh 3 20000000080 Akdağmadeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İst. 12.500 kWh 4 00000091930 Boğazlıyan 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu 6000 kWh 4 00000237000 Sorgun Beğendik A Tipi 112 Acil Sağlık Hiz. İstasyonu 5.500 kWh
c) Teslim tarihleri : 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arası

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17/B İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat İhale salonu. Yozgat
b) Tarihi ve saati : 14.11.2016 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)-İsteklilerin EPDK’nın yürürlükteki ” Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş ” Elektrik Toptan Satış Lisansı” veya Otoprodüktör Lisansı” veya ”Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya ”Perakende Satış Lisansı” ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup ” aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

b)- Tedarikçi, Perakende satış lisansi sahibi veya Toptan satış lisansi sahibi olması halinde, sözleşme süresi boyunca temin edeceği elektrik enejisini hangi kaynaklardan sağlayacağına dair ikili anlaşmayı ve bu kaynaklara ait kapasite raporunu Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunacaktır.

c)- Tedarikçi, ”Üretici”, ”Otoprodüktör” veya Otoprodüktör Grubu” lisansı sahibi olması halinde, tesislerin yerlerini gösterir belge ile üretim kapasite raporunu Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17/B İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat İhale salonu. Yozgat adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Yozgat Merkez Halkbank Şubesi TR71 0001 2009 7850 0079 0000 46 İBAN Nolu Yozgat Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:17/B İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat İhale salonu. Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.