""

İLAÇ, SERUM VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi

22 Nisan 2024 - 13:34

İLAÇ, SERUM VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ, SERUM VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

01 Mart 2017 - 7:00

İLAÇ, SERUM VE GIDA ÜRÜNLERİ YOZGAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç, Serum ve Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/87661

 

1-İdarenin
a) Adresi : Develik Mahallesi Çamlık Caddesi No:9 66200  MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542175070 – 3542175523
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 155 Kalem İlaç, Serum ve Gıda Ürünleri Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İlaç ve Serumlar: Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü İlaç, Ecza Deposuna Gıda ürünleri: Aydıncık, Çandır, Kadışehri ve Yenifakılı İlçe Hastanelerinin ambarlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 20.12.2017 tarihine kadar peyder pey olarak 2(iki) seferde alınacak ve alınan miktar kadar ödemesi yapılacaktır. Peyder pey alımlarda idarenin belirlemiş olduğu sipariş listeleri firmaya bildirilecektir. Yüklenici firma sipariş listesinin tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sipariş listesinde belirtilen ilaç ve serumları teslim edecektir.
a) Yapılacağı yer : Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 17.03.2017 – 10:00

3- İhalenin

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

– “Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/80 genelgesi gereği ilaç ihalelerinde sadece ecza depoları ile imalatçı veya ithalatçı firmalar girebilir” denildiği üzere
– Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı ecza deposu ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti, ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. ihale dosyasında olacaktır.

– Ecza depoları, İmalatçı veya  ithalatçılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır.
– Teklif edilen ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı barkod numaraları ihale dosyasında liste halinde verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Firmalar, teklif edilen kalemlere ait Sağlık Bakanlığından alınan TITUBB/UBB belgesini Sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.