""

SGK YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ « Yeniufuk Gazetesi

23 Mayıs 2024 - 18:17

SGK YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

SGK YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Güncelleme :

07 Kasım 2016 - 9:14

AKDAĞMADENİ, ÇEKEREK VE SARIKAYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ ISITILMASI 01/01/2017-31/12/2017 DÖNEMİ İÇİN 25000 LİTRE MAZOT ALIMI

SGK YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni, Çekerek ve Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binalarının ısıtılması 01/01/2017-31/12/2017 dönemi için 25000 Litre mazot alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/451323

 

1-İdarenin
a) Adresi : E.Akdağ Mah. H.AhmetYesevi Cad. No: 8 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542123640 – 3542127524
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatsgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01/01/2017-31/12/2017 dönemi için Akdağmadeni Merkez Müdürlüğü’ne 9.500 Litre, Çekerek Merkez Müdürlüğ’ne 9.200 Litre ve Sarıkaya Merkez Müdürlüğü’ne de 6.300 Litre olmak üzere 25.000 Litre mazot alım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gültepe Mah. Tekke Düzlüğü 171 inci Sk. Akdağmadeni/YOZGAT adresindeki Akdağmadeni Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Yenimahalle Hastane Cad. N:25 Çekerek/YOZGAT adresindeki Çekerek Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Şekerpınar Mah. Hastane Cad. N:2 Sarıkaya/YOZGAT adreslerinde bulunan Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Hizmet Binaları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren Motorin ilgili Merkez Müdürlüklerinin hizmet binalarının ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecek olup, işin süresi 31.12.2017 tarihinde bitecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E.Akdağ Mah. H.AhmetYesevi Cad. N:8 adresinde ki Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binası 3. katında bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17.11.2016 – 09:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

– İstekliye  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumdan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan “Bayilik Lisansı” nın aslı veya noter onaylı sureti, ihale dosyasında sunmalıdır.

– Bayilik Lisansı olan istekliler bayisi bulundukları dağıtıcı firma ile yaptıkları bayilik sözleşmesi veya dağıtıcı firmadan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayi olduğunu belirtir belgenin aslı veya noter onaylı sureti teklif dosyasında bulundurulacaktır.

 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.Akdağ Mah. H.AhmetYesevi Cad. N:8 adresinde ki Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binası 3. katında bulunan Toplantı Salonu Destek Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.Akdağ Mah. H.AhmetYesevi Cad. N:8 adresinde ki Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binası 3. katında bulunan Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.