""

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR « Yeniufuk Gazetesi

23 Mayıs 2024 - 22:44

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Son Güncelleme :

03 Nisan 2017 - 7:00

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU YOZGAT KAMU HASTANE BİRLİĞİ

23 kalem tıbbi cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/150199

 

1-İdarenin
a) Adresi : KARATEPE MAH. OFİS ÜSTÜ YOZGAT İLİ KHB GENEL SEKRETERLİĞİ No: 1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542176633 – 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi : merkezisatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 kalem tıbbi cihaz alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sarıkaya Devlet Hastanesi-Akdağmadeni Devlet Hastanesi-Boğazlıyan Devlet Hastanesi-Çekerek Devlet Hastanesi-Çayıralan D.H.-Saraykent D.H.-Yerköy D.H.-Yozgat A.D.S.M-Şefaatli D.H.
c) Teslim tarihi : Ürünler, Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ilgili Sağlık Tesislerine teslim edilecek olup, işe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) takvim günü içinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Mevzuatı gereği kalibrasyonu zorunlu olan cihaz ve demirbaşlar kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon sertifikaları ile birlikte teslim edileceklerdir. Yüklenici; Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği veya bağlı Sağlık Tesisi idaresi tarafından belirtilen yerlere ilgili cihazların kurulum ve montajını ücretsiz olarak yapmak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karatepe Mah. Ofis Üstü – Yozgat KHBGS Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.04.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen cihaz/cihazlar T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen cihazlar ve/veya parçaları TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün olacak ve UBB (barkod) numarası, marka adı ve modeli teklif mektuplarında veya ekinde mutlaka yazılı olacaktır.Eğer cihaz UBB için kapsam dışı ise TİTCK’dan alınmış kapsam dışı beyanını vermelidir.Firmanın beyanı dikkate alınmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen cihazların orijinal doküman/prospektüs, katalog veya fotoğrafları teklif dosyasında bulundurulacaktır.
İstekliler, teknik şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını katalog, broşür veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi vereceklerdir.
İstekliler cihaza ait hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri ve yıllık periyodik bakım bedelini içeren belge vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah. Ofis Üstü Yozgat KHBGS Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah.Ofis Üstü -Yozgat KHBGS Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.