İLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN « Yeniufuk Gazetesi – Yozgat Haberleri

19 Mayıs 2021 - 03:39

 İLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Son Güncelleme :

01 Nisan 2021 - 7:00

531 görüntüleme

 İLAN YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 27 adet Arsadan 1. Sırada bulunan arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ile diğer arsalar ise 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ihale suretiyle her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2                                                                    

 

S.NO ADA PARSEL M2′ Sİ M E V K İ İMAR

DURUMU

MUHAMMEN

BEDEL

EMSAL 

 

KAT

H MAX

İHALE

SAATİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

 
1 1988 6 2614,34 Y.Nohutlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 5.228.680,00 TL 1,00 Blok 16.50 M 14:10 156.860,40-TL  
2 2050 1 6685,54 Y.Nohutlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 3.142.203,80 TL 1,20 Blok 24.50 M 14:45 94.266,15-TL  
3 2372 2 1332,65 Yenicami Mah Konut Alanı 1.332.650,00 TL 1,50 Blok – 5 Kat 14:50 39.979,50-TL  
4 2372 3 1332,65 Yenicami Mah Konut Alanı 1.332.650,00 TL 1,50 Blok – 5 Kat 14:55 39,979,50-TL  
5 2017 1 5842,53 Mutafoğlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 1.168.506,00 TL 1,00 Blok 18.50 M 15:00 35.055,20-TL  
6 2179 3 877,71 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 263.313,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:05 7.899,40-TL  
7 2179 4 424,17 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 127.251,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:10 3.817,55-TL  
8 2179 6 416,13 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 124.839,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:15 3.745,20-TL  
9 2179 7 674,87 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 202.461,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:20 6.073,85-TL  
10 2179 8 522,50 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 156.750,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:25 4.702,50-TL  
11 2179 9 522,50 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 156.750,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:30 4.702,50-TL  
12 2179 10 522,50 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 156.750,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:35 4.702,50-TL  
13 2179 11 522,50 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 156.750,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:40 4.702,50-TL  
14 2179 12 522,50 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 156.750,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:45 4.702,50-TL  
15 2179 13 548,59 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 164.577,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:50 4.937,35-TL  
16 2182 4 830,67 Eskipazar Mah.2.Mın. Konut Alanı 249.201,00 TL 0,60 A.Nizam 2 Kat 15:55 7.476,10-TL  
17 883 7 573,76 Yenicami Mah. Konut Alanı 114.752,00 TL 0,40 A.Nizam 2 Kat 16:00 3.442,60-TL  
18 1330 19 560,18 Yenicami Mah. Konut Alanı 168.054,00 TL 0,40 A.Nizam 2 Kat 16:05 5.041,65-TL  
19 1330 20 370,16 Yenicami Mah. Konut Alanı 111.048,00 TL 0,40 A.Nizam 2 Kat 16:10 3.331,45-TL  
20 1330 21 325,26 Yenicami Mah. Konut Alanı 97.578,00 TL 0,40 A.Nizam 2 Kat 16:15 2.927,35-TL  
21 2103 3 1.000 Y.Nohutlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 300.000.00 TL 1,05 A.Nizam 3 Kat 16:20 9.000,00-TL  
22 2103 4 1.211,15 Y.Nohutlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 363.345,00 TL 1,05 A.Nizam 3 Kat 16:25 10.900,35-TL  
23 2104 4 1.063,49 Y.Nohutlu Mah.2.Mın. Konut Alanı 212.698,00 TL 1,05 A.Nizam 3 Kat 16:30 6.380,95-TL  
24 908 23 433,94 Yenicami Mah. Konut Alanı 130.182,00 TL 0,40 A.Nizam 2 Kat 16:35 3.905,50-TL  
25 888 2 429 Yenicami Mah. Konut Alanı 85.800,00 TL 0,70 A.Nizam 2 Kat 16:40 2.574,00-TL  
26 888 3 422 Yenicami Mah. Konut Alanı 84.400,00 TL 0,70 A.Nizam 2 Kat 16:45 2.532,00-TL  
27 888 4 445 Yenicami Mah. Konut Alanı 89.000,00 TL 0,70 A.Nizam 2 Kat 16:50 2.670,00-TL  
                       

 

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

  1. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ve 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

  1. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
  2. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 21 / 04 / 2021 – Saat: 12:00
  3. d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 21 / 04 / 2021 – Saat: 14:00
  4. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4  İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
  2. b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
  3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 

 

 

 

 

4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

8- İdarece belirlenen Sıra numarası 1-2-3-4 ve 5. Sırada bulunan Arsalara ait 1.000,00-TL,  6. sıradan 27. sıraya kadar olan arsalara 400,00-TL tutarındaki ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlan olunur.

 

 

Not:  İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr  İnternet adresinden öğrenilebilir.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.